GHE LED

VERKOOPS & LEVERINGSVOORWAARDEN

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Hieronder vermelde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GHE LED BV, hierna genoemd "de verkoper" zijn van toepassing op elke koop- verkoopover­eenkomst dan wel overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten gesloten tussen de verkoper en de koper alsmede op e!ke offerte en/of beste!order die daarvan het onderwerp vormen.
Elke door de koper gestipuleerde afwijkende in­/of aankoopvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tus­sen de partijen, geacht te zijn uitgesloten.


Artikel 2: Offertes/ Bestellingen
Door de verkoper geformuleerde offertes zijn geheel vrijblijvend en binden haar geenszins. De vermelde prijzen zijn exc!usief belasting op toe­gevoegde waarde (b.t.w.), verpakkings- en transportkosten.
Een koop- verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na bevestiging/acceptatie van de offerte dan wel ondertekening van de bestelbon.
Elke nadere afspraak tussen partijen wordt ten aanzien van de verkoper slechts geacht te zijn tot stand gekomen na diens schriftelijke bevestiging.
Een geplaatste bestelling wordt door de verko­per enkel geacht te zijn aanvaard na diens uit­drukkelijke orderbevestiging. Bij gebreke aan uitdrukkelijke orderbevestigîng binnen de 3 werkdagen na de bestelling/order wordt zij geacht door de verkoper te zijn aanvaard.


Artikel 3: Levering en termijnen.
De door de verkoper opgegeven levertermijnen zijn steeds îndicatîef en geenszins bindend.
Overschrijding van opgegeven leveringster­mijnen kunnen •derhalve niet worden afgedaan ais een contractuele wanprestatie ais grond voor een vordering tot ontbinding van de over­eenkomst dan wel enige schadevergoeding in hoofde van de koper.

Artikel 4: Risico-overgang / Verkeerde bestellingen / Terugzending van goederen.
Het risico van de zaak gaat over op het tijdstip dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld. De verkoper is niet aansprake­lijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging bij het transport; zelfs niet wanneer de transpor­teur door de verkoper werd aangeduid.
Verkeerd bestelde en ge!everde goederen wor­den door de verkoper slechts ingeruild dan wel teruggenomen mits 1° uitdrukkelijk akkoord van de veroper en 2° mits betaling van een admi­nistratieve- en verhandelingskost ten belope van 15% (excl. b.t.w.) van de koopprijs.
Geen enkel product mag worden teruggezonden voor omwîsseling, herstelllng of credit zonder voorafgaande schriftelijke toela­ting van GHE LED BV.
De terugzending moet franco gebeuren naar GHE LED BV, Rivium Business Park, Antwerpsesteenweg 45, 2830 WILLBROEK, België. Met bijgeleverde pakbon en het retournummer (RMA) opgegeven door GHE LED BV. Enkel goederen onbeschadigd, en die niet geinstalleerd werden, en in hun oorspronke!ijke verpakking, worden aan­vaard.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De door de verkoper geleverde goederen blijven haar uitsluitende eigendom tot op het tijdstip waarop de koper zijn verplichtingen volgend uit de tussen partîjen gesloten overeenkomst geheel heett voldaan. 


Artikel 6: Overmacht
ln geval van overmacht heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding voor de koper of verkoper kan ontstaan. Als overmacht wordt beschouwd: elke omstandigheid tengevolge waarvan de nalevîng van de overeenkomst redelijkerwijze door de verkoper of de koper niet meer kan worden gevorderd. ni. in- of uitvoerbe­perkingen, oorlog, brand, overstroming, ontplof­fing, staking, diefstal, ongevallen, vertraging, storing en nalatigheid ln het bedrijf der leveran­ciers van de verkoper, enz.

Artikel 7: Betaling

Behoudens uitdrukkelijk anders gestipuleerd zijn de door de verkoper verstuurde facturen contant betaalbaar dagen na factuurdatum. 
De niet betallng van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire interest op gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met 12 procentpunten per jaar vanaf de factuurdatum en afgerond tot het hogere halve procentpunt (de referentie-interestvoet wordt gedefi nieerd ais de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basis herf­inancieringstransacties).
Betalingen uitgevoerd na de vervaldag worden cfr. art. 1254 in de eerste plaats op de moratoire interesten aangerekend. Bij niet betaling op de vervaldag is de koper bovendien een bijkomende forfaitaire schade­vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op 10% van het op de vervaldatum nog ver­schuldigde factuurbedrag zodat ter be.paling van de hoegrootheid van het schadebeding geen rekening wordt gehouden met eventuele deelbetalingen na de vervaldag.
Indien de koper in gebreke b!ijft binnen de voor­ziene of gestipuleerde termijnen te betalen of indien aan de verkoper omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper ongunstig beïnvloeden, vervallen de toegestane termijnen en worden aile vorderin­gen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar. ln dergelijk geval mag de verkoper de geplaatste bestellingen annuleren onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 8: Klachten/Protest
De koper dient de aan hem/haar geleverde goe­deren bij ontvangst op conformîteit te controle­ren en de verkoper bij vaststellrng van een non­conformiteit dan we! gebrek onmiddellijk in ken­nis te stellen. De aftekening van een leverings­bon zonder enig voorbehoud staat gelijk aan een aanvaarding van de geleverde goederen.
Elk verborgen gebrek moet op straffe van verval binnen de 7 dagen na ontdekking per aangete­kend schrijven aan GHE LED BV ter kennis worden gebracht.
Een ingediende klacht schort de betalingsver­plichting niet op. De koper zal de verkoper op eerste verzoek alle nuttige informatie tot onder­zoek van de klacht verstrekken, bij gebreke waaraan de klacht a!s ongegrond wordt beschouwd en de koper wordt verbeurd van elk recht op vrijwarîng.

Artikel 9: Fabrieksgarantie.
Voor zover als voorzien staan de geleverde goe­deren onder de uitsluitende garantie van de fabrikant/invoerder. GHE LED BV fungeert enkel als tussenper­soon en kan geenszins rechtstreeks in garantie worden aangesproken. Eventuele terugname van goederen dient de goedkeuring te hebben van de fabrikant en/of invoerder. Transportkosten en eventuele extra arbeidskosten blijven steeds ten laste van de klant. 


Artikel 10: Manuals en installatie

De installatie van de verlichting dient te gebeuren volgens de normen en manuals aangegeven door de fabrikant/invoerder. Schade door foutieve installatie blijft volledig ten laste van de klant. Speciale aandacht dient te gaan naar de richtlijnen van de fabrikant/invoerder, waarbij er eventueel een verplicht onderscheid dient gemaakt te worden van het gebruik: enerzijds gaat het om verlichtingsproducten die ENKEL voor residentieel gebruik zijn onafgezien van de toegekende en/of vermelde garantie termijn, en anderzijds verlichtingsproducten die ook op industrieel en commercieel vlak kunnen geinstalleerd worden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd­heid.
Aileen het Be!gische recht is van toepassing op de tussen partijen gesloten koop- en verkoop­overeenkomsten en overeenkomsten tot lever­lng van diensten die daarmee verbonden kun­nen zijn. Hetzelfde geldt voor aile offerten en bestellingen.
Elk tussen partijen bestaande betwîsting behoort tot de uitslultende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondisse­ment Mechelen, zelfs in geval van meerdere verweerders, incidentele eis, of oproeping in vrij­warîng. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om voor andere rechtbanken te dagvaarden zo zij dit wenselijk acht.


Update verkoopsvoorwaarden: Februari 2021
GHE LED BV