GHE LED

GDPR

GDPR en Privacy Policy

1. Partijen en toepassingsgebied
GHE LED BV (hierna “GHE LED ” of de “Verantwoordelijke
persoon voor Gegevensverwerking/beleid”)
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
Rivium Business Center
Antwerpsesteenweg 45
2830 WILLEBROEK
BELGIUM
TVA : BE 0763.351.002
Mail: info@ghe-distribution.com
Telefoon: +32 (0)471 32 42 43


De term "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.
Als zodanig bepaalt GHE LED alle technische, juridische en organisatorische middelen en formaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Daartoe verbindt GHE LED zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (ci-na, “de Wet”) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening”).

GHE LED is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op hun verzoek en namens hen verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt GHE LED zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de veiligheidsmaatregelen, technische en organisatorische aspecten van de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Regelgeving.


2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Sites door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door GHE LED, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners handelend in naam en voor rekening van GHE LED zal voldoen aan de Wet en de Regelgeving.
Persoonsgegevens worden door GHE LED, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, verwerkt via: Persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het commerciële proces, het versturen van offertes, informatie, orderbevestigingen, het versturen van facturen.


3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

Het ontwikkelen van een commerciële relatie, het versturen van offertes, informatie, orderbevestigingen, het versturen van facturen, herinneringen.


4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt
De gebruiker stemt ermee in, bij het bezoeken en gebruiken van de Site, dat GHE LED BV/SRL de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes beschreven in dit privacybeleid:
Naam, voornaam, telefoon (pro) en mobiel, e-mails, functie, titel en professionele adres(sen).


5. Toestemming
Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid voorstelt in een hypertekstlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met GHE LED aan te gaan. Elk contract dat GHE LED en een gebruiker bindt met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking en verzameling, in overeenstemming met de methoden en principes die zijn opgenomen in dit privacybeleid, zijn persoonlijke gegevens die hij op de site of ter gelegenheid van de door GHE LED BV/SRL aangeboden diensten meedeelt, voor de hierboven aangegeven doeleinden. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van de eerder gegeven toestemming.


6. Duur van de bewaring van de persoonlijke gegevens van gebruikers
Overeenkomstig artikel 13 §2 van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen 5 jaar of korter.


7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van GHE LED die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden, en die samenwerken met GHE LED in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van GHE LED en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In ieder geval respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt


8. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming of functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO"): François Verlinden
De rol van de DPO is te zorgen voor een goede uitvoering van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De DPO is als volgt te bereiken: info@ghe-distribution.com of telefonisch 0471 32 42 43


9. Gebruikersrechten
De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@ghe-distribution.com, of een geadresseerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart op het volgende adres: GHE LED BV/SRL, Rivium Business Center, Antwerpsesteenweg 45, B-2830 WILLEBROEK


Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert GHE LED het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

• de doeleinden van de verwerking;
• de betreffende categorieën persoonsgegevens;

• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
• waar mogelijk de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen;
• het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals dat de betekenis en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De gegevensbeheerder kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.
Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker meegedeeld.


Recht op rectificatie

GHE LED garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. de gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek aan GHE LED kan worden gedaan.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.


Recht op gegevenswissing

De gebruiker heeft het recht om de wissing van zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het reglement.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze moet wissen op grond van de vorige paragraaf, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van enige link naar deze persoonsgegevens, of van enige kopie of reproductie daarvan.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van het officiële gezag valt in de regelaar;
• het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke wissing van persoonsgegevens of enige beperking.


Recht op beperking van verwerking
De gebruiker heeft het recht om de wissing van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 18 van het Reglement.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van GHE LED de hen betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden zonder dat GHE LED dit belemmert in de gevallen voorzien door de regelgeving.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige paragraaf uitoefent, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, indien technisch mogelijk.
de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
Het recht op dataportabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.


Recht van bezwaar en geautomatiseerde/individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens door GHE LED. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal GHE LED geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.


Klachtrecht

De gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder
De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met GHE LED. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van GHE LED.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de minderjarige onder de 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de website te verstrekken. GHE LED raadt personen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen sterk aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd - ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.
GHE LED is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of volgende computeraanvallen.


10. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.


11.Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: info@ghe-distribution.com


update: Antwerpen, 1 januari 2022